BOSBOUW | PLAGGEN

Plaggen is het verwijderen van de bovenste grondlaag met begroeiing. Een afgestoken zode van een gras- of heideveld is een plag. Tegenwoordig is het plaggen een beheermaatregel, die veelal machinaal gebeurt. Het dient om de vegetatie te verjongen. Door het plaggen verdwijnt de onnatuurlijk verrijkte of vervuilde strooisellaag en wordt de grond veel armer aan voedingsstoffen. Dit geeft specifieke plantensoorten de kans opnieuw tot ontwikkeling te komen.
 
 
Een gebied kan ook plaatselijk afgeplagd worden om het maaiveld dichter bij het grondwater te brengen. Er ontstaat dan een in een natuurgebied vaak gewenste nattere situatie. Als er dieper dan de zode dik is geplagd wordt, is het afgraven en noemt men het ontgronden.